I. Põhialused

 1. Dokumendis on reguleeritud põhireeglid, mille alusel toimub digitaalsete valuutade vahetamine veebiteenuse abil.
 2. Eraisikud ja juriidilised isikud – võrguteenuse kliendid, kes soovivad selle süsteemi teenuseid kasutades digitaalseid valuutasid üle kanda.
 3. Internetis, kasutades veebiülekandesüsteemi https://bitfondo.com, tehakse turvalisi toiminguid digitaalsete valuutade kasumlikuks vahetamiseks võrguteenuse abil.
 4. Pooled peavad mõistma, et esitatud Internetis koostatud Tingimustel on nagu ka teistel paberkandjal esitatud dokumentidel täielik juriidiline jõud ning need reguleerivad Poolte vahelisi kahepoolseid õigussuhteid.
 5. Kasutaja, nõustudes esitatud Lepingu tingimustega, jätab veebipõhise avalduse teenuste saamiseks digitaalsete valuutade kasumlikuks vahetamiseks võrguteenuse kaudu.
 6. Esitatud Lepingu allkirjastamisel on Poolteks Kasutaja ja veebiressurss.

 

II. Teema

 1. Veebisüsteemi https://bitfondo.com pakutavad ja neljandas lõigus määratletud teenused toimuvad juhul, kui Kasutaja täidab Lepingu üheksandas lõigus kirjeldatud nõudeid. Pakutavate teenuste jaoks kehtestatud reeglite rakendamine määratakse kindlaks viienda lõiguga ja neid reguleerib ka veebiressursi kehtestatud järjekord.
 2. Klient tasub teenuste eest eelnevalt kokkulepitud tingimustel, mis on eelnevalt kirjeldatud käesolevas dokumendis.

 

III. Kohustused

1. Veebisüsteemi https://bitfondo.com peamiste kohustuste loend sisaldab:

  1.1. Makseteenuste (Qiwi, Webmoney jne) kaudu konverteeritakse digitaalsed valuutad vastavalt põhiregulatsioonidele.

  1.2. Järgige esitatud isikuandmete, tehingute summade ja kuupäevade teabe säilitamist ning esitage vastavalt Kasutaja soovile ka vajalik teave konkreetse teenuse kohta. Järgige digitaalvaluutade vahetamiseks pakutavate teenuste konfidentsiaalsust konkreetseid maksevahendeid kasutades.

  1.3. Ettevõte kohustub omalt poolt pakkuma Kliendile ööpäevaringset online-tuge digitaalsete valuutade vahetamisega seotud küsimustes.

  1.4. Ettevõte kohustub kaitsma käimasolevaid tehinguid puudutavat teavet kolmandate isikute juurdepääsu eest. Võimalikud erandid:

 • võrguteenuse levialas tegutsevate valitsusasutuste ja reguleerivate asutuste ametlikud taotlused;
 • digitaalsete süsteemide esindajate nõudmisel, mille kaudu tehti digitaalseid valuutavahetusoperatsioone;
 • vastavalt kehtivale kohtuotsusele, millega laiendatakse selle mõju sellele ressursile.

  1.5. Pakkuda igale kliendile allahindluste süsteem;

  1.6. Kui Kasutaja esitab avaldus-kaebuse Lepingu järgmistes punktides nimetatud rikkumiste kohta, kandke 24 tunni jooksul raha Kliendi (teise volitatud isiku) avatud kontole.

2. Seda teenust kasutades peab klient teadma oma kohustusi:

  2.1. Konkreetsete summade ülekandmisega seotud manipulatsioonide sujuvaks läbiviimiseks kohustub Klient esitama finantsasutuse jooksvad andmed ja nõutavad dokumendid.

  2.2. Järgige tingimusteta määratud reegleid.

  2.3. Seadistage praeguse e-posti kaudu pakutavate teenuste kohta teavitusteenus. Kasuta interneti võimalusi kasutades olemasolevaid infosüsteeme või kaasaegseid seadmeid. Teenuse https://bitfondo.com käivitamisel järgige standardset kaitset, kasutades eelinstallitud viirusetõrjepakette.

  2.4. Esitage ajakohane e-kiri.

  2.5. Teavitada veebiressursi https://bitfondo.com infoploki kaudu võimalikest ebaseaduslikest tegevustest kliendi või kolmanda isiku finantskontole digiülekannete tegemisel, samuti teavitada punktides kirjeldatud pettuse ja ebaseadusliku tegevuse faktidest. 5,4-5,6. Rikkumiste fikseerimisel tuleb avaldus-kaebus saata halduse veebiressurssi hiljemalt 30 päeva jooksul alates digitaalsete valuutade vahetamise eksliku tehingu tegemise kuupäevast. Kui taotlust-kaebust õigel ajal ei laeku, lähevad vaidlusalused summad veebiressursi omandisse.

  2.6. Ärge kasutage liikluse suurendamiseks mingeid skeeme.

  2.7. Erinevate finantstehingute tegemisel konkreetsete summade ülekandmiseks järgige selle süsteemi kasutamisel seaduse põhinõudeid.

3. Veebiportaal https://bitfondo.com saab teha järgmisi toiminguid:

  3.1. Peatada ajutiselt võrguressursi toimimine selle värskendamiseks ja tehniliste tööde tegemiseks;

  3.2. Kolmandate isikute võimalike rikkumiste korral ning kontroll- ja seireteenustega ühenduse võtmisel võivad nende maksesüsteemide juhendid ja veebiressurss süsteemi täielikult peatada, kuni rikkumise täieliku tuvastamiseni.

  3.3. Keelake vahetusmanipulatsioonid ilma nõutavat selgitust esitamata.

  3.4. Edukate tehingute tasu protsendi määramine ja muutmine.

  3.5. Kasuta tehingute käigus kumulatiivsete allahindluste süsteemi.

  3.6. Protseduuri ebakorrektsel sooritamisel (vea ilmnemisel) võib ettevõte nõuda vale teenuse kohta lisateabe esitamist, valides omal äranägemisel mistahes meetodi: kinnitus mobiilseadme või e-posti teel, ekraanipilt vms. .;

  3.7. Veebiressursi administraatoril on õigus antud juurdepääs blokeerida, kui Klient on rikkunud punktis 3.2.7 toodud nõuet.

  3.8. Peatada rahaülekannete toimingud punktides 5.4-5.6 nimetatud olukordades. Kokkulepped.

  3.9. Kui Kliendi isikut ei ole võimalik tuvastada, võib veebiressurss peatada tehingud ilma raha tagastamata kuni lõpliku isiku tuvastamiseni.

  3.10. Katkestada alustatud läbirääkimised Kliendiga, eelkõige eetika, tsensuuri, käitumiskultuuri jämeda rikkumise või muu teabe andmisest põhjendamatu keeldumise korral.

  3.11. Juhul, kui leiab kinnitust finantstehingute ebamõistlik sooritamine ja kahtlus veebisüsteemis https://bitfondo.com töötades saadud valuuta ebaseaduslikus rikastumises, võib juhtkond peatada toimingu lõpetamise kuni tegelike asjaolude selgumiseni, ning võib nõuda ka kogu kindlaksmääratud summade tagasimaksmist, mis on tehtud kahtlastel viisidel.

 

IV. Selle teenuse pakutavad teenused

 1. Veebiressurss https://bitfondo.com pakub kahepoolseid teenuseid digitaalsete valuutadega finantstehingute tegemiseks, kasutades veebiteenuses esitatud finantsasutustes kaasaegseid maksesüsteeme ning digitaalsete valuutade väljavõtmise teenuseid osutatakse olemasolevate maksevahendite alusel.
 2. Veebiressurss https://bitfondo.com ei teosta kasutajale kuuluvate ja tehingutega seotud valuutade kohustuslikku kontrolli.

 

V. Digitaalsete valuutade ülekandmise/vahetamise eeskirjad

 1. Kõik digitaalsete valuutadega tehtavad finantstehingud algavad raha krediteerimise hetkest, mil Kliendilt krediteeritakse konkreetne summa. Kui veebipõhise avalduse tegi Kasutaja, kuid tegelikkuses raha ei laekunud, kustutatakse selline taotlus automaatselt 15-25 minuti pärast. Kui pärast tähtaja möödumist (krüptovaluutade puhul - kuni 60–80 minutit) raha laekub, toimub veebipõhine taotlus registreerimisjärgus määratud kursiga.
 2. Tehing loetakse sooritatuks niipea, kui määratud summa kantakse üksikisiku (juriidilise isiku) või nimetatud kolmanda isiku finantskontole.
 3. Digitaalsete valuutadega tehinguid ei saa pärast avalduse tegemist tühistada (peatada). Selle finantstehingu käigus postitatud summasid ei saa tagastada.
 4. Kui finantstehingu sooritamisel selgub, et Pank blokeeris Kasutaja määratud andmed või esitati ekslikku teavet, võidakse toiming automaatselt peatada. Selle tehinguga tehtud summad tagastatakse Kliendile, võttes arvesse nimetatud teabe täpsust.
 5. Kui tehingule kogunenud summa on väiksem või suurem kui Kasutaja poolt veebitaotluse tegemisel määratud summa, siis https://bitfondo.com ressurss katkestab selle täitmise. Ressurss jätkab valuutavahetustehingu sooritamist ja maksab välja summa, mis vastab laekunud summale, võttes arvesse elektroonilise taotluse esitamise ajal kehtinud vahetuskurssi.
 6. Kui finantstehingu tulemusena vahetab eraisik (juriidiline isik) BTC-d, siis oleneb eeldatav ülekandeaeg Bitcoini süsteemi kehtivatest regulatsioonidest. Tehingu lühim kestus on 10-15 minutit ja kogukestus mitu päeva olenevalt ülekantud summadest. Veebisüsteemi haldamine ei saa reguleerida krüptovaluutatehingute kestust ja kolmandate osapoolte finantsorganisatsioonide töötlemiskiirust.
 7. Kui kasutaja muudab veebirakenduse märkmeid või teeb makse teiselt kontolt, saab https://bitfondo.com ressurss selle toimingu iseseisvalt peatada. Antud tehingule kulutatud summad tagastatakse Kasutajale täielikult, kui Lepingu põhinõudeid ei rikuta.
 8. Igal juhul peetakse tagasimakse tegemisel kinni vahendustasu 5%, välja arvatud p 10.10.

 

VI. Juriidiline vastutus

 

 1. Kui kasutaja on valuuta ülekande / vahetamise elektroonilist vormi täites teinud ebatäpsuse või rikkunud veebiressursi https://bitfondo.com kasutamise reegleid, ei vastuta juhtkond selle eest. Kui tehakse trükivigu (rikkumisi), siis Kliendi poolt valele finantskontole kantud summasid (tähelepanu!) ei tagastata, kuna tehing loetakse täielikult sooritatuks.
 2. Toimingu lõpuleviimise ajutise viivituse ja finantsasutuste (veebisüsteemide) tegevusest tulenevate vigade eest ei vastuta https://bitfondo.com juhtkond juriidiliselt.
 3. Veebiressurssi ei saa pidada vastutavaks finantstehinguid täielikult peatavate serverite (selle komponentide) võimalike kahjustuste või ebaõige töö eest.
 4. Valuuta manipuleerimise reeglite, tariifide, kulude ja muude kahju põhjustanud tingimuste ebaõige tõlgendamise eest kliendi poolt ei saa veebiressurssi pidada vastutavaks.
 5. Veebiressursi juhtkond ei vastuta rahaülekande vigade käigus tekkinud valuutatehingute ja muude finantstehingute võimalike kulude eest.
 6. Kui veebiressursi https://bitfondo.com kasutamisel tekivad võimalikud rahalised kulud, peab Kasutaja mõistma, et teenus püüab võimalikud kahjud täielikult hüvitada.
 7. Digitaalsete valuutadega tehingute tegemisel kinnitab Kasutaja, et kõik tehingutega seotud summad on tema isiklik omand ja neid kasutatakse seadust rikkumata.
 8. Kasutaja garanteerib, et veebiressursiga suhtlemisel on ta saanud 18-aastaseks ja on teovõimeline vastavalt selle riigi seadusandlusele, kus ta hetkel asub.

 

VII. Andmete värskendamine

 1. Veebiressursi juhtkond võib seda dokumenti igal ajal muuta. Seda ajakohastatud dokumenti peetakse õiguslikult siduvaks alates selle ametliku avaldamise kuupäevast veebiportaalis.

 

VIII. Kohustuslikud tingimused

 

 1. Veebiressurssi https://bitfondo.com ei tohi kasutada petuskeemide ja muude ebaseaduslike toimingute rakendamiseks. Kasutaja nõustub nõuetega, mille alusel rahaliste manipulatsioonide sooritamise eest ebaseaduslikult saadud summade ülekandmiseks karistatakse teda tehingute tegemise ajal kehtivate seadusandlike nõuete kohaselt.
 2. Veebiressursi https://bitfondo.com haldajad ei vastuta Kliendi korraldusel kolmandate isikute poolt teostatud valuutavahetuse lõpptulemuse eest.
 3. Valuutatehingu sooritamise oluliseks nõudeks on raha ekvivalentide laekumine Kasutaja poolt kaasasolevast digitaalsest rahakotist. Kasutaja ei vastuta juriidiliselt digitaalsete rahaliste vahendite ülekandmise täielikkuse eest, kuna tema kohustus ei ole kontrollida nende päritolu seaduslikkust.
 4. Kui Kliendi ebaseaduslik tegevus on tõendatud, siis veebiressurss https://bitfondo.com saab kasutaja teadmata teavitada õiguskaitseorganeid ning suunata info üksikisiku (juriidilise isiku) ebaseadusliku tegevuse kohta teistele partnerite makseressurssidele ja ohver.
 5. Pärast Lepingu täpsustatud nõuete kinnitamist ja elektroonilist kinnitust nupuga "Nõustun..." vastutab Kasutaja juriidiliselt sooritatud tehingu tulemuse eest.

 

IX. Nägematud asjaolud

 1. Finantstehingutega seotud pooled ei vastuta juriidiliselt ja võivad vabaneda käesolevast lepingust tulenevate nimetatud kohustuste täitmisest ületamatute ja ettearvamatute olukordade ilmnemisel. Selliste olukordade näideteks võivad olla loodusõnnetused, kodusõjad, seadusandlikud muudatused, rahutused, pandeemiad, petturlikud rünnakud jne. Veebiressursi haldamine loobub vastutusest voolu, Interneti ja muu side puudumise tõttu tekkinud rikete korral.

 

X. Kasutaja tuvastamine

1. Klient peab läbima samm-sammult tuvastamise protseduuri. See on veebiressursi teenuste kasutamise oluline tingimus.

2. Identifitseerimismenetluse käigus on veebiressursil õigus nõuda isikuandmeid:

  2.1. Kliendi nimi.

  2.2. Praegused passi andmed.

  2.3. kodakondsuse andmed.

  2.4. Teave sünnikoha kohta.

  2.5. Teave tegeliku elukoha kohta (praegune sissekirjutus).

  2.6. Kontaktandmed (sihtnumber, kontakttelefon, e-post ja muu lisainfo).

  2.7. Muud isikuandmed antud vormingus, mida veebiressurss peab õppimiseks vajalikuks.

  2.8. Konkreetse isiku aadressi täpsustavate kommunaalarvete skaneeringud, kui esitatav dokument ei sisalda andmeid tegeliku registreerimiskoha (elukoha) kohta.

  2.9. Isikutunnistust omava dokumendiomaniku (Kliendi) skaneeringud.

  2.10. Passi/ID-kaardi või rahvusvahelise passi skaneeringud.

3. ja selle rakenduse, sealhulgas mobiilirakenduse, funktsionaalsuse kaudu Kliendi identiteedi tuvastamiseks, terrorismi, häkkerite rünnakute ja muude finants- ja krediidikuritegude rahastamisallikate tuvastamiseks .

4. Veebiressursi klient annab loa jälgida tema kohta saadud teabe liikumist kindlaksmääratud tegevusperioodi jooksul, samuti 5 aasta jooksul pärast konto sulgemist vastavalt rahvusvahelistele andmesalvestusstandarditele.

5. Klient nõustub veebiressursiga viima läbi uurimisi otse või kolmandate isikute kaudu, et kontrollida isikut ja kaitsta seda finantspettuste eest. Kolmandate osapoolte hulka kuuluvad KYC teenused ja muud süsteemid, mille valik on piiramatu.

6. Veebiressurss saab koguda, salvestada ja uurida kliendi kohta teavet vastavalt privaatsuspoliitikas sätestatud põhireeglitele.

7. Kui veebiressursi haldamisel ei õnnestu kohustusliku identifitseerimise ajal veebiressursi ressursside registreerimiskanalite kaudu süsteemile edastatud kontaktandmetel kliendiga ühendust võtta, vastutab kasutaja tehtud rahaliste kulude eest. valuutatehingute peatamise ja selle konto blokeerimise perioodil. Selle tingimusega nõustudes nõustub Klient, et ta vastutab täielikult juriidiliselt isikuandmete täpsuse ja õigsuse eest.

8. Pärast identifitseerimisetapi lõppu saab klient jälgida selle protseduuri asjakohasust. Kui kliendiga seotud isikuandmed dramaatiliselt muutuvad, peab ta neid veebiressursi sidevahendeid kasutades või oma konto kaudu uuendama. Kui veebiressursi haldamisel on põhjust arvata, et Kasutaja poolt esitatud andmed on ebaolulised, ebatäpsed või puudulikud, siis võib veebiressurss kohaldada Kliendi suhtes Lepingu punkti 3.3.9.

9. Identifitseerimisprotsessi käigus annab Klient online-süsteemile nõusoleku erinevate selle Poolega seotud uuringute läbiviimiseks. Veebiressurss tuleb sellistele uuringutele omal äranägemisel.

10. Kõik veebiressursi digitaalsete rahakottide määratud andmed läbivad vaikimisi AML-i eelkontrolli.

See veebiressurss võib nõuda kliendi kontrollimist, kui taotlusvormis märgitud digitaalse rahakoti aadress on seotud järgmiste määratlustega:

- Darkneti teenus;

- petturlik vahetus;

- lunaraha;

- Ebaseaduslik teenus;

- varastatud mündid;

- Segamisteenus.

Kui sellised ühendused luuakse, tagastatakse pärast kontrolliprotseduuri lõppu raha saatja andmetele (miinus vahendustasu 10%).

 

 

Autoriseerimine

BitFondo kutsub teid kasutama meie Bot telegrammi Messengeris. Boti kasutajasõbralik liides meeldib isegi algajatele krüptosõpradele.

Telegram bot